ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (OAR_OAP/GrowingSeasonLength)

Change in Length of Growing Season by State, 1895–2016 (0)
-20 - -10 -20 - -10
-10 - -2 -10 - -2
-2 - 2 -2 - 2
2 - 10 2 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
Change in Timing of Last Spring Frost by State, 1895–2016 (1)
-40 - -30 -40 - -30
-30 - -20 -30 - -20
-20 - -10 -20 - -10
-10 - -2 -10 - -2
-2 - 2 -2 - 2
2 - 10 2 - 10
Change in Timing of First Fall Frost by State, 1895–2016 (2)
-10 - -2 -10 - -2
-2 - 2 -2 - 2
2 - 10 2 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30